அனைத்து பகுப்புகள்

எம்.எஸ். சீலண்ட்

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>பொருள்>எம்.எஸ். சீலண்ட்

SMP 857 சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட செராமிக் டைல் சீலண்ட்

SMP 857 சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட செராமிக் டைல் சீலண்ட்

  • அம்சங்கள்
  • விண்ணப்ப

SMP 857 silane-modified ceramic tile sealant is a one-component paste-like adhesive for ceramic tiles. It is made of imported raw materials. It contains no toxic, irritating odor, formaldehyde, benzene, toluene or xylene. It is convenient a to use and has excellent water resistance and bonding performance. It uses ultra-thin layer construction technology and does not occupy space. It has a certain flexibility, which fundamentally solves the problem of cracks, hollows, shedding and leakage. It is an ideal bonding product for vitrified bricks, antique bricks, mosaics, marbles, artificial stones and natural stones.Application: bonding of vitrified bricks, antique bricks, mosaics, marbles, artificial stones and natural stones.

தொடர்பு