සියලු ප්රවර්ග

ඉතිහාසය

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>අපි ගැන>ඉතිහාසය

 • 1998 දී
  Introduction of Sunrise series
 • 1999 දී
  Sunrise gains patents of PU foam gun
 • 2000 දී
  Sunrise gains patents of PU foam straw
 • 2002 දී
  Sunrise gains a patent of combination foam gun.
 • 2003 දී
  Introduction of the first winter PU foam domestically
 • 2004 දී
  Introduction of the first wood PU foam domestically
 • 2007 දී
  Introduction of the first high expansion PU foam domestically
 • 2009 දී
  Sunrise launches high expansion PU foam domestically.
 • 2012 දී
  Sunrise is recommended as “Shanghai Famous Brand”.
 • 2013 දී
  Sunrise is awarded as a high-tech enterprise.
 • 2014 දී
  Sunrise is awarded as “Shanghai Famous Trademark”.
 • 2015 දී
  Introduction of the first masonry adhesive domestically