සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F315-03

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F315-03

  • විශේෂාංග

සන්රයිස් F315-03

Nylon plastic rifle body

Teflon coating on adapter

Integrated brass barrel, which can increase foam expansion

With longer useful life

පිටත ඇසුරුම්: 20 පරිගණක / පෙට්ටි

අප අමතන්න