සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F308-02

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F308-02

  • විශේෂාංග

සන්රයිස් F308-02

The surfaces of rifle body, adapter, and barre; are all treated with Teflon.

පිටත ඇසුරුම්: 20 පරිගණක / පෙට්ටි

අප අමතන්න