සියලු ප්රවර්ග

සිදුවීම්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>සිදුවීම්

පුවත්

සන්රයිස් 2019 වාර්ෂික සමුළුව පැවැත්වීය

කාලය: 2020-03-23 වැදුම්: 95

සන්රයිස් 2019 වාර්ෂික සමුළුව පැවැත්වීය

27 දෙසැම්බර් 2019 වන දින සන්රයිස් 2019 වාර්ෂික සමුළුව පැවැත්වීය. අපගේ සාමාන්‍යාධිකාරී ටැන්ග් මහතා 2019 වර්ෂයේ වැඩ කටයුතු දෙස ආපසු හැරී බැලූ අතර සමාගමේ අනාගත සංවර්ධනය පිළිබඳව සොයා බැලීය.

අපි නැටුවා ගායනා කළා. අපි හැමෝටම හොඳ කාලයක් තිබුණා.