എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

എം.എസ്

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>ഉത്പന്നം>എം.എസ്

എസ്‌എം‌പി 892 രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിലെയ്ൻ മോഡിഫൈഡ് സീലാന്റ്

എസ്‌എം‌പി 892 രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിലെയ്ൻ മോഡിഫൈഡ് സീലാന്റ്

  • സവിശേഷതകൾ
  • അപേക്ഷ

SMP-892 prefabricated construction silane modified sealant is two-component, paintable, eco-friendly, solvent-freeIt cures at room temperature and has excellent adhesion to most substrates. It is widely used in the sealing of exterior wall in prefabricated buildings and the bonding of building materials.

Application: waterproof sealing of external wall in prefabricated construction, esp. high buildings.

Contact Us