എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഹിസ്റ്റോട്ടി

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>കമ്പനി>ഹിസ്റ്റോട്ടി

 • 1998 ൽ
  Introduction of Sunrise series
 • 1999 ൽ
  Sunrise gains patents of PU foam gun
 • 2000 ൽ
  Sunrise gains patents of PU foam straw
 • 2002 ൽ
  Sunrise gains a patent of combination foam gun.
 • 2003 ൽ
  Introduction of the first winter PU foam domestically
 • 2004 ൽ
  Introduction of the first wood PU foam domestically
 • 2007 ൽ
  Introduction of the first high expansion PU foam domestically
 • 2009 ൽ
  Sunrise launches high expansion PU foam domestically.
 • 2012 ൽ
  Sunrise is recommended as “Shanghai Famous Brand”.
 • 2013 ൽ
  Sunrise is awarded as a high-tech enterprise.
 • 2014 ൽ
  Sunrise is awarded as “Shanghai Famous Trademark”.
 • 2015 ൽ
  Introduction of the first masonry adhesive domestically