ប្រភេទទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ព័ត៍មាន>ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះអាទិត្យរះបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2020-03-23 ទស្សនា: 95

ព្រះអាទិត្យរះបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ សាន់រ៉ាយបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ។ អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់យើងគឺលោក Tang បានក្រឡេកមើលការងាររបស់ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន។

យើងរាំនិងច្រៀង។ យើងទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាល្អ។